pnserver in RealServer 5.0 and... CVE-1999-1045 CNNVD-199801-015

7.8 AV AC AU C I A
发布: 1998-01-15
修订: 2020-07-23

RealServer 5.0版本及之前版本中的pnserver存在漏洞。远程攻击者通过发送一个短的畸形的请求导致服务拒绝。

0%
当前有1条漏洞利用/PoC
当前有1条受影响产品信息