Mida Solutions eFramework 操作系统命令注入漏洞 CVE-2020-15920 CNNVD-202007-1517

10.0 AV AC AU C I A
发布: 2020-07-24
修订: 2020-09-16

Mida Solutions eFramework是意大利Mida Solutions公司的一套统一通信和协作服务套件。 Mida Solutions eFramework 2.9.0及之前版本中存在操作系统命令注入漏洞。远程攻击者可利用该漏洞以root权限执行代码。

0%
当前有6条漏洞利用/PoC
当前有1条受影响产品信息