COSPAS-SARSAT 加密问题漏洞 CVE-2018-14062 CNNVD-201908-1132

9.4 AV AC AU C I A
发布: 2019-08-15
修订: 2019-08-28

COSPAS-SARSAT是一套基于卫星的搜索、救援(SAR)信息系统。 COSPAS-SARSAT协议中存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞伪造消息,回复加密消息,造成拒绝服务并发送私人消息。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有1条受影响产品信息