Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX 代码问题漏洞 CVE-2019-18935 CNNVD-201912-504 CNVD-2020-22815

7.5 AV AC AU C I A
发布: 2019-12-11
修订: 2020-10-20

Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX是一款HTML编辑器。 Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX 2019.3.1023及之前版本中的‘RadAsyncUpload’函数存在代码问题漏洞。远程攻击者可借助特制请求利用该漏洞在w3wp.exe进程上下文中执行任意代码。

0%
当前有1条漏洞利用/PoC
当前有1条受影响产品信息