Brocade Fabric OS(FO... CVE-2020-15373 CNNVD-202009-647

7.5 AV AC AU C I A
发布: 2020-09-25
修订: 2020-10-07

Brocade Fabric OS(FOS)是美国博科(Brocade)公司的一套使用在交换机和路由器等设备中的嵌入式操作系统。 在 Brocade Fabric OS v8.2.1到v8.2.1 1版本以及v8.2.2之前的版本中的 REST API 存在多个缓冲区溢出漏洞,允许未经身份验证的远程攻击者进行各种攻击。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有2条受影响产品信息