Apple macOS 缓冲区错误漏洞 CVE-2021-1808

- AV AC AU C I A
发布: 2021-04-28
修订: 2021-11-20

Apple macOS是美国苹果(Apple)公司的一套专为Mac计算机所开发的专用操作系统。 macOS 存在缓冲区错误漏洞,该漏洞源于音频组件内部的边界条件。以下产品及版本受到影响:macOS: 10.14 18A391, 10.14.1 18B75, 10.14.1 18B2107, 10.14.1 18B3094, 10.14.2 18C54, 10.14.3 18D42, 10.14.3 18D43, 10.14.3 18D109, 10.14.4 18E226, 10.14.4 18E227, 10.14.5 18F132, 10.14.6 18G84, 10.14.6 18G87, 10.14.6 18G95, 10.14.6 18G103, 10.14.6 18G1012, 10.14.6 18G2022, 10.14.6 18G3020, 10.14.6 18G4032, 10.14.6 18G5033, 10.14.6 18G6020, 10.14.6 18G6032, 10.14.6 18G6042, 10.14.6 18G7016, 10.14.6 18G8012, 10.14.6 18G8022, 10.15 19A583, 10.15 19A602, 10.15 19A603, 10.15.1 19B88, 10.15.2 19C57, 10.15.3 19D76, 10.15.4 19E266, 10.15.4 19E287, 10.15.5 19F96, 10.15.5 19F101, 10.15.6 19G73, 10.15.6 19G2021, 10.15.7 19H2, 10.15.7 19H4, 10.15.7 19H15, 10.15.7 19H114, 10.15.7 19H512, 10.15.7 19H524, 11.0 20A2411, 11.0.1 20B29, 11.0.1 20B50, 11.1 20C69, 11.2 20D64, 11.2.1 20D74, 11.2.1 20D75, 11.2.2 20D80, 11.2.3 20D91 。

0%
当前有6条漏洞利用/PoC
当前有0条受影响产品信息