Apple macOS 竞争条件问题漏洞 CVE-2021-1884

- AV AC AU C I A
发布: 2021-05-26
修订: 2022-04-29

Apple macOS是美国苹果(Apple)公司的一套专为Mac计算机所开发的专用操作系统。 macOS 存在竞争条件问题漏洞,该漏洞源于Heimdal中的竞争条件。以下产品及版本受到影响:macOS: 11.0 20A2411, 11.0.1 20B29, 11.0.1 20B50, 11.1 20C69, 11.2 20D64, 11.2.1 20D74, 11.2.1 20D75, 11.2.2 20D80, 11.2.3 20D91 。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息