Shinobi through ocean version 访问控制错误漏洞 CVE-2021-27228 CNNVD-202102-1455

- AV AC AU C I A
发布: 2021-02-22
修订: 2021-02-23

Moe Shinobi through ocean是加拿大Moe社区的一个应用软件。提供i视频管理功能。 Shinobi through ocean version 1 存在访问控制错误漏洞,该漏洞源于攻击者可利用该漏洞可以使用JS原型方法名称,从而实现完整的访问用户管理API函数。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息