Apple iPadOS 安全漏洞 CVE-2021-30667 CNNVD-202105-1521

- AV AC AU C I A
发布: 2021-05-26
修订: 2022-04-29

Apple iPadOS是美国苹果(Apple)公司的一套用于iPad平板电脑的操作系统。 Apple iPadOS 存在安全漏洞,该漏洞源于Wi-Fi组件中,攻击者可利用该漏洞迫使客户端使用不太安全的身份验证机制,执行MitM攻击,以下产品及版本受到影响:Apple iPadOS: 14.0 18A373, 14.0.1 18A393, 14.1 18A8395, 14.2 18B92, 14.2 18B111, 14.3 18C66, 14.4 18D52, 14.4.1 18D61, 14.4.2 18D70, 14.5 18E199, 14.5.1 18E212。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有0条受影响产品信息