Google Chrome权限许可和访问控制问题漏洞 CVE-2011-3067 CNNVD-201204-076

6.8 AV AC AU C I A
发布: 2012-04-05
修订: 2020-04-14

Google Chrome是美国谷歌(Google)公司开发的一款Web浏览器。 Google Chrome 18.0.1025.151之前版本中存在漏洞。远程攻击者可利用该漏洞借助与替换IFRAME元素相关的向量绕过同源策略。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有3条受影响产品信息