Apple ImageIO 安全漏洞 CVE-2021-1738

- AV AC AU C I A
发布: 2021-02-02
修订: 2021-11-20

Apple ImageIO 存在安全漏洞,该漏洞源于macOS中处理ImageIO组件内的图像文件时,由于边界错误而存在此漏洞。远程攻击者可以创建一个特制文件,诱骗受害者使用受影响的软件打开该文件,触发越界写入并在目标系统上执行任意代码。以下产品或版本存在漏洞:macOS 10.15、macOS 10.15 SU1、macOS 10.15.1、macOS 10.15.2、macOS 10.15.3、macOS 10.15.4、macOS 10.15.4 SU1、macOS 10.15.5、macOS 11.55.5 SU1、macOS 15.65.6、macOS 10.15.6 SU1、macOS 10.15.7, 10.15.7 SU1、macOS 11.0、macOS 11.0.1、macOS 11.1。

0%
当前有1条漏洞利用/PoC
当前有0条受影响产品信息